SHOSTAKOVITCH: CELLOCONCERT NR. 1, ROSTROPOVITCH
Shostakovitch; Celloconcert nr. 1. Zie: Rostropovitch concert