SCHUMANN: DICHTERLIEBE; LIEDERKREIS OP.38, DOUFEXIS
CD Recensies - S

Schumann: Dichterliebe; Liederkreis op. 39, Stella Doufexis. Zie: Schumann (bew. Jost): Dichterliebe.